Algemene Voorwaarden

Lees hieronder onze algemene voorwaarden of download ze hier.

____________________________________________

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN MSQUARED GROEP BV EN AAN
HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 5 juni 2019.

HOOFDSTUK I: ALGEMEEN


Artikel 1: Toepasselijkheid van deze Voorwaarden


1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Afnemer”: de gebruiker van deze Voorwaarden, te weten een vennootschap die behoort tot
 • de groep (art. 2:24b BW) van Msquared Groep B.V. (KvK nummer 23066371), althans
 • daaraan is gelieerd, en die naar de toepasselijkheid van deze Voorwaarden verwijst;
 • “Leverancier”: de andere partij (waarbij Afnemer inkoopt of daartoe een offerte aanvraagt);
 • “Partijen”: Afnemer en Leverancier.

1.2 In deze Voorwaarden wordt voorts verstaan onder:

 • “Offerte”: de aanbieding door Leverancier;
 • “Entiteit”: een vennootschap of persoon;
 • “Opdracht” of “Order”: een Inkoop door Afnemer;
 • “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Partijen die betrekking heeft op Inkoop, zoals gewijzigd of uitgebreid van tijd tot tijd;
 • “Product”: het goed, de dienst of de goederen of diensten waarop de Inkoop betrekking heeft (waaronder materialen, opdrachten en aanneming van werk);
 • “Inkoop”: de inkoop van een Product of van Producten door Afnemer;
 • “Voorwaarden”: deze algemene inkoopvoorwaarden;
 • “Werk”: hetgeen Leverancier tot stand brengt of realiseert ten behoeve van Afnemer;
 • “Leveren” of ”Levering”: het leveren of opleveren van een Product aan Afnemer;
 • “Object”: het Object waaraan/waarin werkzaamheden plaatsvinden ter uitvoering van het werk.

Met dien verstande dat van voornoemde begrippen met de daaraan toekomende betekenissen,
voor zover niet anders bepaald, in deze Voorwaarden ook in meervoudsvorm of de
enkelvoudsvorm kunnen worden gebruikt.

1.3 Deze Voorwaarden zijn (met uitsluiting van de algemene (verkoop)voorwaarden van de
Leverancier) van toepassing op alle Inkopen en Overeenkomsten die Afnemer verricht voor
danwel afsluit met Leverancier en op alle Offertes en onderhandelingen omtrent mogelijke
Inkopen door Afnemer met Leverancier en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

1.4 Indien in deze Voorwaarden een mogelijkheid tot opzegging, opschorting, ontbinding of enig
ander recht voor Afnemer is opgenomen, danwel indien Afnemer anderszins een dergelijk recht
heeft en Afnemer daarvan gebruik maakt dan is Afnemer tenzij in deze Voorwaarden anders is
bepaald, niet aansprakelijk voor mogelijk als gevolg van de uitoefening van dat recht
optredende schade.

1.5 Afwijkingen of aanvullingen ten opzichte van het bepaalde in Overeenkomst en/of deze
Voorwaarden dienen schriftelijk door Partijen te zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offertes en totstandkoming

2.1 Offertes zijn onherroepelijk en hebben een geldigheidsduur van minimaal 3 maanden, tenzij de
Offerte een langere geldigheidsduur vermeldt. Aanvaarding door Afnemer van een Offerte kan
mondeling of schriftelijk geschieden. Bij mondelinge aanvaarding zal Afnemer zo spoedig
mogelijk een schriftelijke bevestiging laten volgen.

2.2 Bevoegd om Afnemer te binden zijn uitsluitend de bestuurders van Afnemer (met inachtneming,
indien van toepassing, met de bij het handelsregister ingeschreven beperkingen), degene(n) die
als gevolmachtigde bij het handelsregister zijn ingeschreven (met inachtneming, indien van
toepassing, met de bij het handelsregister ingeschreven beperkingen) en degene(n) die
beschikken over een schriftelijke volmacht van diegene die volgens het handelsregister
vertegenwoordigingsbevoegd zijn. De bevoegde personen kunnen handelingen van
onbevoegden bekrachtigen.

2.3 Leverancier garandeert dat zij geen overleg met derden heeft gevoerd omtrent de aan Afnemer
aan te bieden prijzen en/of andere condities of omtrent het wel of niet uitbrengen van een
offerte door één of meer derden. Bij overtreding van het vorenstaande, verbeurt de Leverancier
een boete van € 25.000,00 per overtreding en € 5.000,00 voor elke dag dat de overtreding voort
duurt, hetgeen het recht van Afnemer op schadevergoeding onverlet laat.

2.4 Afnemer behoudt alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot het
Werk, ontwerpen, tekeningen, offertes etc. en mogen niet door Leverancier aan derden worden
afgegeven, ter inzage worden verstrekt or anderszins kenbaar worden gemaakt, tenzij Partijen
schriftelijk anders zijn overeen gekomen.

Artikel 3: Prijzen

3.1 De overeengekomen of in de Offerte genoemde prijzen die Leverancier hanteert zijn gedurende
de looptijd van de Overeenkomst vaste prijzen.

3.2 De overeengekomen of in de Offerte genoemde prijzen zijn inclusief alle (bijkomende) kosten,
zoals verpakkingskosten, heffingen en afleverkosten, tenzij daarin schriftelijk anders is
aangegeven.

3.3 Eventuele kosten van meerwerk zijn door Afnemer niet verschuldigd, tenzij deze vóór het
uitvoeren van dit meerwerk schriftelijk zijn geoffreerd en schriftelijk door Afnemer zijn aanvaard.

Artikel 4: Levering

4.1 De Levering van de Producten dient te geschieden op het door Afnemer opgegeven
afleveradres. Indien in de Order geen plaats van Levering is genoemd, neemt Leverancier
hierover contact op met Afnemer om een plaats af te spreken. Bij gebreke daarvan geldt als
afleveradres de plaats van het Object waarvoor de Producten bestemd zijn. Leverancier neemt
op eigen kosten alle verpakkingsmaterialen weer mee retour op een of meer door Partijen
overeengekomen momenten (bij gebreke waarvan de verpakkingsmaterialen retour worden
genomen op eerste verzoek van Afnemer). Indien personeel van Afnemer behulpzaam is bij het
uitvoeren van onderdelen van de Overeenkomst (zoals bij de Levering) dan geschiedt dit onder
verantwoordelijkheid en voor risico van Leverancier.

4.2 De Levering van de Producten geschiedt op basis van de Incoterms 2010 DDP (Delivery Duty
Paid). Afnemer heeft het recht deelleveringen en meer- of minderleveringen niet te accepteren.

4.3 Leverancier is verplicht de in de Overeenkomst vermelde datum voor Levering aan te houden,
deze geldt als fatale termijn. Indien Leverancier deze overschrijdt raakt Leverancier in verzuim
zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Indien Leverancier vermoedt dat hij te laat zal
Leveren, zal hij hierover zo spoedig mogelijk contact opnemen met Afnemer.

4.4 Bij een overschrijding van de termijn voor Levering is Leverancier een boete verschuldigd ter
hoogte van 5% van het factuurbedrag van de Opdracht, met een minimum van € 500,- voor
iedere dag dat de Levering te laat plaatsvindt, hetgeen het recht van Afnemer op
schadevergoeding onverlet laat.

4.5 Afnemer heeft het recht om door middel van een hiertoe strekkende verklaring de levering van
de bestelde zaken voor een periode van ten hoogste drie maanden uit te stellen, hetgeen de
overige rechten van Afnemer (waaronder ten aanzien van mogelijke overmacht) onverlet laat.

Artikel 5: Facturen en afleveringsbonnen

5.1 Op facturen, afleveringsbonnen en andere documenten dienen duidelijk de opdrachtnummers
en de omschrijving van de Opdracht vermeld te worden. Facturen dienen ter attentie van de
financiële administratie van Afnemer te worden gezonden. Facturen zonder afgetekende
afleveringsbonnen kunnen door Afnemer worden geweigerd. Documenten dienen volledig en
duidelijk te zijn ingevuld

5.2 In geval niet wordt voldaan aan het in lid 1 van dit artikel bepaalde heeft Afnemer het recht de
betaling te weigeren.

Artikel 6: Betaling, verrekening

6.1 Betalingen door Afnemer dienen binnen 60 dagen te worden verricht, te rekenen vanaf de
ontvangst van de factuur.

6.2 Afnemer heeft het recht een vordering van Leverancier op Afnemer te verrekenen met een
vordering van Afnemer of van een aan Afnemer gelieerde Entiteit op Leverancier of op een aan
Leverancier gelieerde Entiteit. Afnemer en de aan haar gelieerde Entiteiten vallen aan te
merken als hoofdelijk medeschuldeiser ten aanzien van al hetgeen deze te vorderen hebben
van Leverancier of van een aan Leverancier gelieerde Entiteit.

6.3 Afnemer heeft het recht haar (betalings)verplichtingen jegens Leverancier op te schorten indien
Leverancier, of een aan Leverancier gelieerde Entiteit, tekort schiet ten aanzien van de
nakoming van een verplichting jegens Afnemer of een aan Afnemer gelieerde Entiteit.

6.4 Leverancier zal op eerste verzoek van Afnemer deugdelijke zekerheid stellen voor de nakoming
van de verplichtingen van Leverancier door de verstrekking van een bankgarantie van een
deugdelijke Nederlandse bankinstelling ten bedrage van 10% van het totale factuurbedrag van
de Opdracht.

6.5 Van “gelieerd zijn aan”, zoals in het vorenstaande bedoeld, is sprake indien de gelieerde Entiteit
behoort tot de groep (art. 2:24b BW) van de betreffende Entiteit.

Artikel 7: Geheimhouding

Partijen zullen zowel gedurende als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst strikte
geheimhouding betrachten omtrent alles wat bij de Inkoop en verdere uitvoering van de
Overeenkomst te hunner kennis komt omtrent de andere Partij, diens bedrijfsvoering en het
betreffende Werk en dat redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt. Leverancier is niet
bevoegd om ten behoeve van enig extern gebruik opnames (foto’s, video e.d.) te maken van hetgeen
waarop de Overeenkomst betrekking heeft of van andere Opdrachten waarbij Afnemer is ingeschakeld
en is evenmin bevoegd met Opdrachten en met de Overeenkomst reclame te maken. Bij overtreding
van het vorenstaande verbeurt de Leverancier een boete van € 25.000,00 per overtreding en
€ 5.000,00 voor elke dag dat de overtreding duurt, hetgeen het recht van Afnemer op
schadevergoeding onverlet laat.

Artikel 8: Waarschuwingsplicht

Op Leverancier rust een waarschuwingsplicht, inhoudende dat indien Leverancier weet of
redelijkerwijs behoort te weten dat de door Afnemer opgestelde/gehanteerde specificaties, bestekken,
eisen, voorgeschreven materialen etc. (deels) onjuist, onvolledig of ondeugdelijk zijn (zonder plicht
voor Leverancier tot het doen van nader onderzoek of het maken van berekeningen), Leverancier
daarvoor dient te waarschuwen. Ook dient Leverancier Afnemer op de hoogte te stellen (buiten
eventuele algemene schriftelijke instructies, gebruiksaanwijzingen of voorwaarden om die standaard
ter beschikking worden gesteld) van zeer specifieke aandachtspunten met betrekking tot een Product,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot specifieke verwerkingsinstructies,
toepassings(on)mogelijkheden. Onder kennis van Leverancier wordt mede begrepen de kennis van
een Entiteit die aan Leverancier gelieerd is.

Artikel 9: Afkeuring / klachten door Afnemer

Afnemer heeft het recht om de Producten voorafgaand aan acceptatie en (volledige) betaling te
inspecteren bij Levering. Indien de inspectie leidt tot klachten van de Afnemer, zal het Product niet als
geaccepteerd worden beschouwd en is Afnemer niet verplicht tot betaling van de overeengekomen
(koop)prijs noch tot betaling van eventuele retourkosten. Artikel 10.3 van deze Voorwaarden is dan
van toepassing. Acceptatie van het afgeleverde laat onverlet dat Afnemer zich op de garanties mag
beroepen.

Artikel 10: Kwaliteit en garantie

10.1 De Leverancier garandeert dat de Producten vrij zijn van gebreken en:

 • geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;
 • van goede kwaliteit zijn en vrij zijn van constructie-, materiaal- ontwerp- en fabricagefouten;
 • voldoen aan de door Afnemer gestelde eisen;
 • voldoen aan alle eisen die wet-, en regelgeving daaraan verbinden;
 • veilig zijn en zijn vervaardigd overeenkomstig de laatste stand van de techniek en veiligheidsinzichten;
 • voldoen aan hetgeen in de branche wordt aanvaard als vereisten waaraan de producten dienen te voldoen;
 • geen inbreuk maken op rechten van derden (waaronder rechten van intellectuele eigendom).

10.2 Indien in de Overeenkomst geen garantieperiode overeengekomen is, geldt een
garantieperiode van 15 jaar na Levering.

10.3 De Leverancier is gehouden om op eerste aanzegging van Afnemer kosteloos alle
fouten en gebreken, die zich binnen de garantietermijn zoals bedoeld in art. 10.2 voor doen, te
herstellen dan wel het geleverde geheel of gedeeltelijk terug te nemen en door (een) nieuw(e)
Product(en) te vervangen, dit ter keuze aan Afnemer. Het herstel danwel de vervanging zal
binnen een redelijke termijn (te bepalen door Afnemer) plaats vinden. Het herstel danwel de
vervanging laat de overige rechten van Afnemer onverlet. Indien Afnemer redelijkerwijs van
mening is dat vervanging of herstel voor haar niet zinvol is, heeft Afnemer de mogelijkheid de
Overeenkomst te ontbinden.

10.4 Indien Leverancier een gebrek herstelt zal voor deze Producten de volle garantietermijn zoals
bedoeld in artikel 10.2 opnieuw in werking treden, te rekenen vanaf het moment van herstel.

10.5 Indien Leverancier in gebreke blijft aan zijn garantieverplichtingen te voldoen heeft Afnemer het
recht, zonder dat de garantie hierdoor vervalt, om voor rekening en risico van de Leverancier
voor herstel of vervanging zorg te (laten) dragen.

10.6 Indien Leverancier geen of onvoldoende zekerheid biedt voor de nakoming van
garantieverplichtingen, Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard of in surseance
van betaling komt te verkeren en/of Afnemer op redelijke gronden mag verwachten dat sprake
zal zijn van claims onder het bereik van de garantie, heeft Afnemer het recht om tot het einde
van de garantietermijn een bedrag ter hoogte van 10% (of een hoger percentage indien
Afnemer de redelijkheid daarvan aannemelijk kan maken) van het totale factuurbedrag van het
betreffende Werk onder zich te houden danwel (indien het gehele factuurbedrag reeds is
voldaan) zal Leverancier een bedrag ter hoogte van 10% (of een hoger percentage indien
Afnemer de redelijkheid daarvan aannemelijk kan maken) van het totale factuurbedrag van het
betreffende Werk voldoen aan Afnemer. Aan het einde van de garantietermijn als bedoeld in
artikelen 10.2 en 10.4 van deze Voorwaarden, zal Afnemer dit bedrag restitueren aan
Leverancier.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van een tekortkoming vanLeverancier in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer. Alle (additionele) kosten die
Afnemer maakt om fouten of gebreken te herstellen die het gevolg zijn van het gebruik van
ondeugdelijke Producten als bedoeld in art. 10.3, zullen worden vergoed tegen het uurtarief en
de daadwerkelijk gemaakte uren voor de herstelwerkzaamheden als opgegeven door Afnemer.

11.2 De aansprakelijkheid van Leverancier strekt zich mede uit tot schade aan zaken van derden,
bedrijfsschade en andere indirecte schade, met inbegrip van mogelijke boetes. Voorts is
Leverancier, indien Afnemer gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten maakt voor het verhaal
van haar schade, aansprakelijk voor de vergoeding van deze kosten. De buitengerechtelijke
kosten waar Afnemer aanspraak op kan maken worden gesteld op 15% van de vordering met
een minimum van Euro 250,-.

11.3 Afnemer is in geen geval aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van afgebroken
onderhandelingen.

11.4 Leverancier vrijwaart Afnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen
personeel van Afnemer, tot vergoeding van schade, welke schade direct of indirect verband
houdt met de door de Leverancier geleverde ondeugdelijke Producten.

11.5 Leverancier is jegens Afnemer aansprakelijk voor het handelen van haar personeel en het
handelen van eventueel in het kader van de Overeenkomst door haar ingeschakelde derden.

Artikel 12: Data en privacy

12.1 Voor zover Partijen in de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens met elkaar
delen, zullen zij redelijkerwijs voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke
privacywetgeving.

12.2 Leverancier zal Afnemer op ieder redelijk verzoek schriftelijk en zonder vertraging informeren
over de wijze waarop Leverancier voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.

12.3 Partijen zullen passende technische en organisatorische voorzieningen treffen ter
bescherming van persoonsgegevens die zij van de ander ontvangen.

Artikel 13: Verzuim en ontbinding

13.1 Leverancier raakt in ieder geval in verzuim (zonder dat een ingebrekestelling nodig is) indien
zich één of meer van de navolgende omstandigheden voordoet:

 1. Leverancier niet (geheel of gedeeltelijk) of niet tijdig voldoet aan enige verplichting van Leverancier jegens Afnemer;
 2. vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;
 3. Opdrachtgever uit een mededeling van Leverancier redelijkerwijs mag afleiden dat deze tekort zal schieten;
 4. Afnemer na overleg hierover met Leverancier op redelijke gronden vreest en blijft vrezen dat Leverancier tekort zal schieten.

13.2 Indien:

 1. Leverancier in verzuim geraakt;
 2. Leverancier in surseance van betaling geraakt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien op Leverancier de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
 3. beslag wordt gelegd op (een deel van) de zaken van Leverancier, noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 4. de onderneming van Leverancier wordt stilgelegd of wordt geliquideerd; heeft Afnemer het recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, danwel de Overeenkomst te ontbinden, hetgeen het recht van Afnemer op schadevergoeding en/of op een contractuele boete onverlet laat waarbij alle vorderingen van Afnemer direct opeisbaar zijn.

Artikel 14: Verzekering en Overmacht

14.1 Leverancier is verplicht om een of meer deugdelijke aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten
te hebben en houden voor een verzekerde som van minimaal van € 2.500.000,-- per
gebeurtenis, voor zover Afnemer geen hogere verzekerde som verlangt, onder welke
verzekeringen enige aansprakelijkheid van Leverancier uit hoofde van de Opdracht is gedekt
(waaronder begrepen maar niet beperkt tot aansprakelijkheid uit hoofde van brandgevaarlijke
werkzaamheden) en is verplicht om steeds de verzekeringspremies volledig en tijdig te voldoen.
Een mogelijke verzekeringsuitkering ten aanzien van schade die verband houdt met de
Opdracht wordt hierbij aan Afnemer verpand. De Leverancier machtigt Afnemer om deze
verpanding te registreren danwel hiervan mededeling te doen aan de relevante verzekeraar.
Leverancier zal Afnemer op eerste verzoek een afschrift van de polis en een kopie van het
betalingsbewijs m.b.t. de premie overhandigen. Onder brandgevaarlijke werkzaamheden als
genoemd in dit artikel vallen o.a. werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van een
vuurbron en/of hittepunt, zoals lassen, snijden, slijpen, (vlam)solderen, branden en föhnen. Bij
deze werkzaamheden zal Leverancier zorgen dat:

 1. brandbare materialen meer dan 5 meter van de werkplek worden geplaatst. Indien dat niet mogelijk is, zijn deze met een branddeken afgedekt;
 2. gasslangen niet ouder zijn dan twee jaar, voldoen aan de toepasselijke productnormen en zijn voorzien van deugdelijke slangklemmen;
 3. op de werkplek altijd twee verzegelde draagbare blustoestellen met elk een inhoud van 6 kg bluspoeder (abc) aanwezig zijn, die jaarlijks worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf;
 4. tijdens werkonderbrekingen branders zijn gedoofd en de kraan op de gasfles moet worden gesloten,
 5. gedurende 1 uur na beëindiging van de brandgevaarlijke werkzaamheden controle wordt uitgeoefend.

14.2 Als overmacht aan de kant van Afnemer wordt aangemerkt elke omstandigheid die Afnemer
redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen of verhinderen en waardoor de normale afname door
Afnemer wordt verhinderd. Hieronder worden mede verstaan: onwerkbaar weer, het niet (tijdig)
verkrijgen van benodigde medewerking van bewoners en gebruikers van een object,
beschadiging of tenietgaan van zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk
waarvoor de Inkoop is verricht, de niet nakoming van verplichtingen van andere partijen,
overheidsmaatregelen, etc.

14.3 Als overmacht aan de kant van Afnemer wordt tevens aangemerkt het failleren of het in
surseance van betaling raken van de opdrachtgever van Afnemer ten aanzien van het werk
waarvoor de inkoop is verricht of indien de opdrachtgever ten aanzien van het werk waarop de
Inkoop toeziet weigert na te komen.

14.4 Afnemer zal zich ervoor inspannen om de overmacht veroorzakende omstandigheid binnen
redelijke tijd weg te nemen indien en voor zover redelijkerwijs mogelijk. Indien de overmacht
niet binnen drie maanden is verdwenen, of zodra het vast staat dat de overmacht niet meer kan
verdwijnen (waaronder, maar niet beperkt tot, de situatie van een faillissement van de
opdrachtgever van Afnemer) kunnen beide partijen de Overeenkomst ontbinden zonder dat aan
één van partijen schadevergoeding toekomt.

Artikel 15: Overdracht van rechten en verplichtingen

Leverancier heeft niet het recht om vorderingen die ontstaan uit hoofde van de Overeenkomst danwel
de rechten en plichten uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen. Dit beding heeft
goederenrechtelijke werking.

Artikel 16: Rente

Bij niet tijdige betaling is Afnemer een rente verschuldigd ter hoogte van 0,15% over het onbetaalde
bedrag per week tot het totale factuurbedrag is voldaan.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

17.2 Alle geschillen die niet langs minnelijke weg opgelost kunnen worden, zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch (de Rechtbank Oost-Brabant). Afnemer heeft
echter het recht een geschil aanhangig te maken bij de rechter die – bij gebreke van het
bepaalde in de vorige zin – bevoegd zou zijn.

HOOFDSTUK II: AANVULLENDE BEPALINGEN DIE IN HET BIJZONDER BETREKKING
HEBBEN OP INKOOP VAN DIENSTEN (OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT) EN AANNEMING
VAN WERK

De navolgende bepalingen zijn meer in het bijzonder van toepassing op een overeenkomst van
aanneming van werk en een overeenkomst van Opdracht waarbij Afnemer de opdrachtgever is. De
navolgende bepalingen zijn naast voormelde bepalingen van toepassing. Bij een mogelijke strijd
tussen bepalingen uit hoofdstuk I van deze Voorwaarden en hoofdstuk II van deze Voorwaarden gaan
de bepalingen uit hoofdstuk II van deze Voorwaarden voor de bepalingen uit Hoofdstuk I.

Artikel 18: Veiligheid

18.1 Leverancier draagt er onder meer zorg voor dat:

 • alle door de fabrikant en door Afnemer opgegeven verwerkings- en veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd;
 • alle in de branche geldende en van overheidswege gestelde wet-, en regelgeving, waaronder begrepen de regelingen met betrekking tot het plaatsen van hijs- en klimmateriaal, containers e.d. door Leverancier in acht worden genomen;
 • alle wettelijke regels aangaande gezondheid, welzijn en milieu, waaronder begrepen de ARBO-wetgeving alsmede de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen worden nageleefd;
 • het ARBO-beleidsplan in acht wordt genomen;
 • eventuele nadere aanvullende eisen die op het betreffende (bouw)terrein worden gehanteerd worden nageleefd;
 • de veiligheidsmaatregelen die in de branche gebruikelijk zijn in acht worden genomen in het bijzonder ook ten aanzien van werken op hoogte, voorkomen van valgevaar en brandveiligheid;
 • alle interne veiligheidseisen van Opdrachtgever zoals door Opdrachtgever van tijd tot tijd aan Leverancier kenbaar gemaakt, worden nageleefd;
 • de personen die in het kader van de Opdracht werkzaamheden verrichten afdoende worden geïnstrueerd en worden voorzien van (persoonlijke) beschermingsmiddelen;
 • alle milieuregelingen, onder meer over afvoer van materialen, in acht worden genomen;
 • alle maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn worden getroffen ter voorkoming van letsel of schade, waaronder maatregelen ter voorkoming van brandgevaar;
 • hinder voor eventuele Omstanders wordt beperkt en dat medewerkers zich te allen tijde fatsoenlijk en respectvol gedragen jegens omstanders (waaronder begrepen maar niet beperkt tot omwonenden en voorbijgangers, hierna “Omstanders”), elkaar en medewerkers van Afnemer; en
 • de locatie van het Werk georganiseerd is, aan het einde van iedere werkdag wordt opgeruimd en materiaal zorgvuldig wordt behandeld , op de juiste wijze wordt opgeborge en indien nodig, gezekerd.

Artikel 19: Uitvoeringsbepalingen

19.1 Leverancier dient de door Afnemer aangegeven begin- en einddatum aan te houden. Alle
werkzaamheden worden uitgevoerd in nauw overleg en in coördinatie met Afnemer. De
uitvoering dient te geschieden binnen de door Afnemer en Leverancier overeengekomen
werktijden. Bij haar contacten over de uitvoering van het Werk zal Leverancier zich richten tot
de voor het Werk aangestelde leidinggevende medewerker van Afnemer. Eventuelemisstanden, (bijna) ongevallen en andere omstandigheden die een negatief effect zouden
kunnen hebben op de werkzaamheden, onderlinge samenwerking, relatie met opdrachtgever
van leverancier en Omstanders of de reputatie van Afnemer of Leverancier zullen onmiddellijk,
maar in ieder geval voor het einde van de werkdag, worden gemeld bij de voor het Werk
aangestelde leidinggevende medewerker van Afnemer.

19.2 Indien de werkzaamheden, om wat voor reden ook, niet of niet voldoende doorgang kan vinden,
zal Leverancier direct contact opnemen met Afnemer en pas na toestemming van Afnemer de
locatie waar de Opdracht wordt verricht verlaten.

19.3 Leverancier zal op eigen kosten voor ontruiming van parkeerplaatsen en andere locaties of
gronden zorgdragen, dit door middel van tijdig schriftelijke mededeling aan alle huurders en/of
parkeerders, één en ander in overleg met Afnemer.

19.4 Daar waar redelijkerwijs nuttig of nodig zal Leverancier voor duidelijke en deugdelijke
afzettingen op de begane grond zorgdragen, waarbij zo nodig dusdanige maatregelen worden
genomen, dat de hoofdtoegang doorlopend toegankelijk blijft.

19.5 Gebods- en verbodsborden dienen daar waar nodig door Leverancier te geplaatst. Het verticaal
transport dient door Leverancier te worden verzorgd.

19.6 Tijdens de uitvoering van het Werk dient het (bouw)afval en ander vuil tenminste dagelijks, aan
het einde van de werkdag, van de locatie van het Werk en van de omgeving daarvan te worden
opgeruimd en volgens de vigerende wet en regelgeving worden afgevoerd..

19.7 Indien door Afnemer materialen ter beschikking worden gesteld, zal de Leverancier alle
voorzorgsmaatregelen treffen om diefstal, verlies, beschadiging e.d. te voorkomen. Indien de
begrote hoeveelheid materiaal (al dan niet als gevolg van diefstal, verlies, beschadiging e.d.
wordt overschreden, zal de waarde van de materialen die zijn gestolen, verloren, beschadigd
etc.) in mindering worden gebracht op de aanneemsom of anderszins worden verrekend.

19.8 De Leverancier dient gebreken die tijdens de uitvoering van het werk aan het licht treden ook
voor zover die niet tot de hem opgedragen werkzaamheden behoren, onmiddellijk ter kennis te
brengen van Afnemer.

Artikel 20: Prijzen, wijzigingen en garantie

20.1 De overeengekomen prijs is een vaste prijs. Mogelijke kostenveranderende omstandigheden
(anders dan overeengekomen meer- en minderwerk) kunnen niet leiden tot aanpassing van
deze prijs. In de prijs zijn alle kosten van leveringen en werkzaamheden begrepen, ook die niet
vermeld doch noodzakelijk of wenselijk zijn om een goede uitvoering van de opgedragen
werkzaamheden te garanderen.

20.2 Afnemer en Leverancier kunnen wijzigingen overeenkomen ten aanzien van het Werk onder
verrekening van mogelijk meer- en minderwerk. De kosten voor meer- en minderwerk zullen
vooraf door Partijen schriftelijk worden overeengekomen en dienen marktconform te zijn. Tot
meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die
Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien.

Artikel 21: Derden en schade

21.1 Leverancier zorgt bij uitvoering van werkzaamheden voor een tijdige waarschuwing aan alle
bewoners en gebruikers van het Object waar hij zijn werkzaamheden verricht, één en ander in
nauw overleg met Afnemer. Leverancier zal overlast aan omwonenden en aan de gebruikers
van het Object zoveel mogelijk voorkomen.

21.2 Leverancier dient te voorkomen dat verontreinigingen en beschadigingen plaatsvinden van alle
tot in het Werk behorende onderdelen en van de eventuele in een Object aanwezige inventaris
en andere zaken. Leverancier is aansprakelijk voor de door hem toegebrachte schade aan
onder meer eigendommen van huurders, gebruikers of eigenaren van de Objecten.21.3 Leverancier staat er jegens Afnemer voor in dat zijn personeel en mogelijke anderen die hij
voor de uitvoering inschakelt hetgeen in deze Voorwaarden en in de Overeenkomst is bepaald
nakomen en is jegens Afnemer aansprakelijk voor mogelijke schade die zij aan Leverancier of
aan derden bij de uitvoering van het aan Leverancier opgedragen Werk veroorzaken.

Artikel 22: Uitbesteding

22.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer, zal Leverancier de Overeenkomst
zelf uitvoeren en de uitvoering daarvan niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen of
overlaten.

22.2 Indien de Leverancier het Werk (of een deel daarvan), na verkregen toestemming van Afnemer
(waaraan Afnemer voorwaarden mag verbinden), opdraagt aan een derde:

 1. dient Leverancier te bedingen dat de derde de werkzaamheden zelf uitvoert en de uitvoering daarvan niet geheel of gedeeltelijk aan ander zal overdragen of overlaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer, waarbij deze bepaling (en daarmee het vereiste van toestemming van Afnemer voor inschakeling van een nieuwe partij) steeds door de uitbestedende partij moet worden opgelegd aan de partij aan wie het Werk geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen of overgelaten (deze bepaling vormt een kettingbeding);
 2. dient Leverancier te bedingen dat Afnemer – indien Leverancier in faillissement geraakt danwel in surseance van betaling komt te verkeren – het recht heeft ten aanzien van het nog niet uitgevoerde werk in de rechten en plichten van Leverancier jegens die derde te treden;
 3. ontslaat dit Leverancier niet van haar verplichtingen jegens Afnemer;
 4. is Leverancier aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derde en door deze derde weer ingeschakelde partijen (de derde en de door de derde ingeschakelde partijen hierna te noemen “Onderaannemers” en ook wel individueel “Onderaannemer”) en gelden alle gedragingen, handelingen en enig nalaten van deze Onderaannemers als gedragingen, handelingen en nalaten van Leverancier
 5. dient Leverancier, indien een Onderaannemer zich als ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) presenteert en op die grond werkzaamheden verricht, ervoor te zorgen dat de ZZP-er ook daadwerkelijk aan die kwalificatie voldoet (en derhalve geen dienstverband heeft met/werknemer is van) Leverancier of een inschakelende Onderaannemer. Leverancier dient hiertoe ervoor te zorgen dat de ZZP-er is ingeschakeld op basis van (en werkzaamheden verricht die overeenkomen met) door de Belastingdienst goedgekeurde en/of opgestelde (model)overeenkomst danwel de ZZP-er anderszins voldoet aan en werkzaamheden verricht in lijn met (i) richtlijnen en eisen die de Belastingdienst op enig moment aan ZZP-ers stelt en/of (ii) (andere) toepasselijke wet- en regelgeving. Leverancier is aansprakelijk voor (en vrijwaart Afnemer voor) alle fiscale, arbeidsrechtelijke en overige gevolgen die zich voordoen indien de ZZP-er op enig moment toch door enige instantie niet (meer) als zodanig wordt gekwalificeerd (maar er bijvoorbeeld een dienstverband met/ werknemerschap bij Leverancier of een inschakelende Onderaannemer wordt aangenomen).

Artikel 23: Inspectie en oplevering

23.1 Leverancier zal het Werk conform de Overeenkomst en geheel schoon Leveren.

23.2 Na tijdige mededeling van de Leverancier aan Afnemer dat het Werk conform de
Overeenkomst is uitgevoerd, zal het Werk door Partijen en (indien door Afnemer gewenst) door
de hoofdaannemer voor Levering worden geïnspecteerd. De kosten van de inspectie komen
ten laste van de Leverancier ingeval het Werk wordt afgekeurd.

23.3 Eventuele gebreken zullen onmiddellijk worden hersteld door Leverancier. Het herstel laat de
overige rechten van Afnemer onverlet. Na akkoordbevinding van het herstel van deze gebreken
zal de door de Leverancier ingediende laatste nota voor betaling door Afnemer in aanmerking
komen. Acceptatie van de Levering laat onverlet dat Afnemer zich op de garanties mag
beroepen.

Artikel 24: Facturering en cessieverbod

24.1 Leverancier dient te zorgen dat de facturen te allen tijde voldoen aan de vereisten die artikel
35a Wet op de Omzetbelasting 1968 (of enig vervangend wetsartikel) stelt. Op de facturen van
Leverancier moet, ter aanvulling op het in art. 6 bepaalde, worden vermeld:

 1. het werknummer;
 2. naam en plaats van het Werk;
 3. totale Opdrachtsom;
 4. welke termijn wordt berekend;
 5. de som van de termijnen die al berekend zijn en het restant van de termijnen die nog berekend zullen worden; en
 6. het inkoopordernummer of bijgevoegd een geschreven bon. Bij iedere factuur dient de manurenstaat te zijn bijgevoegd.

24.2 Overeengekomen meer- en/of minderwerk dient altijd via een aparte factuur te worden
berekend.

24.3 Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid (“WKA”) van toepassing is, houdt Leverancier een
geblokkeerde bankrekening aan in de zin van de WKA.

24.4 Het is Leverancier verboden om het in de (onder)aanneemsom begrepen bedrag aan
verschuldigde premies, sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor Afnemer ingevolge de
Wet ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te cederen of te verpanden (anders dan het
pandrecht dat verstrekt dient te worden aan de Belastingdienst op het saldo van de Grekening). Deze verboden hebben goederenrechtelijke werking.

Artikel 25: Non-concurrentie

Het is Leverancier, gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende twee jaar na voltooiing
van het Werk niet toegestaan, direct of indirect, overeenkomsten te sluiten met, dan wel anderszins
werkzaamheden te verrichten voor dan wel prijsopgave en/of aanbiedingen te doen aan de
opdrachtgevers van Afnemer, waarmee hij via de Overeenkomst(en) bekend is geworden. Op
overtreding hiervan verbeurt Leverancier een contractuele boete ter hoogte van € 50.000,00 hetgeen
het recht van Afnemer op schadevergoeding onverlet laat.

Artikel 26: Garanties

26.1 Leverancier garandeert dat:

 1. a) Leverancier en ieder van de Onderaannemers op ieder moment over alle benodigde vergunningen c.q. ontheffingen beschikken en beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs van een bedrijfsvereniging (uitvoeringsinstantie);
 2. b) Leverancier en ieder van de Onderaannemers op ieder moment over een actuele en juiste lijst van alle tewerkgestelde personen beschikken (die vermeldt van ieder van de personen de NAW gegevens, burgerservicenummer, geboortedatum, nationaliteit, soort, nummer en geldigheidsduur identiteitsbewijs en indien van toepassing kopie A1- verklaring, verblijfsvergunning), geen andere personen dan die op de lijst werkzaamheden verrichten en deze personen (ook bij tussentijdse wijzigingen tijdens de uitvoering van het Werk) uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij Afnemer zijn aangemeld ;
 3. de personen die namens of ten behoeve van Leverancier en ieder van de Onderaannemers werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst uitvoeren kunnen zich op eerste verzoek direct deugdelijk legitimeren;
 4. Leverancier en ieder van de Onderaannemers beschikken over een correcte en volledige administratie met loonstaten en manuren verantwoording.
 5. Leverancier en ieder van de Onderaannemers komen alle (wettelijke) verplichtingen jegens de door Leverancier en ieder van de Onderaannemers tewerkgesteldepersonenstrikt na, waaronder alle verplichtingen die samenhangen met veiligheid, de arbeidsomstandigheden en de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet Aanpak Schijnconstructies en daarmee samenhangende wetgeving;
 6. de (direct of indirect) door Leverancier tewerkgestelde personen beschikken over alle (mogelijk) vereiste vergunningen (waaronder tewerkstellingsvergunningen), diploma’s en kwalificaties en zijn correct geïnstrueerd;
 7. Leverancier en ieder van de Onderaannemers alle wettelijke verplichtingen nakomen met betrekking tot de afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting, die verband houden met de Overeenkomst;
 8. Leverancier en ieder van de Onderaannemers alle verplichtingen uit de toepasselijke CAO stipt nakomen en minimaal het CAO-loon uitbetalen en anders een loon uitbetalen gelijk aan het in Nederland geldende wettelijk minimumloon, waarbij het loon en onkostenvergoedingen gedetailleerd en inzichtelijk worden vastgelegd in loonstroken waarvan de werknemers van Leverancier en ieder van de Onderaannemers bij elke betaling een exemplaar ontvangen;
 9. Leverancier en ieder van de Onderaannemers voldoen aan al hun verplichtingen uit hoofde van wet en regelgeving, inclusief (maar niet beperkt tot) de Wet Ketenaansprakelijkheid en de daarmee samenhangende wetgeving en zal periodiek een verklaring inzake haar afdrachten aan Afnemer verstrekken;
 10. de administratie van Leverancier en ieder van de Onderaannemers is correct, inzichtelijk en volledig en voldoet aan alle (wettelijke) richtlijnen en wordt gevoerd met inachtneming van de in Nederland algemeen geaccepteerde boekhoudprincipes;
 11. Leverancier en ieder van de Onderaannemers alle (wettelijke) verplichtingen jegens de door Leverancier tewerkgestelde personen strikt nakomen;
 12. Leverancier en ieder van de Onderaannemers ingeschreven zijn bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en op eerste verzoek een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) aan Afnemer zullen verstrekken;
 13. Leverancier en ieder van de Onderaannemers op eerste verzoek Afnemer een verklaring van betalingsgedrag (niet ouder dan drie maanden) zal opvragen bij de Belastingdienst en direct zal overleggen;
 14. Leverancier en ieder van de Onderaannemers adequaat zorgdragen voor de veiligheid van de door haar, in verband met de Opdracht, ingeschakelde personen en zal deze personen voldoende instrueren;
 15. Het Werk zal volledig voldoen aan de Overeenkomst waaronder meer in het bijzonder aan de werkomschrijving en het bestek en aan al hetgeen daartoe behoort (zoals werktekeningen, detailtekeningen etc.).

26.2 De originelen van alle hiervoor onder art. 26.1 genoemde bescheiden zal Leverancier op eerste
verzoek aan Afnemer kosteloos ter inzage verstrekken, voorts zal Leverancier daarvan op
eerste verzoek kosteloos kopieën aan Afnemer verstrekken. Leverancier zal meewerken aan
controles of audits op eerste verzoek van Afnemer.

Artikel 27: Aansprakelijkheid en opgelegde boetes

27.1 Leverancier is jegens Afnemer aansprakelijk voor (en vrijwaart Afnemer voor) mogelijke
aansprakelijkheden en boetes die worden opgelegd aan Afnemer en/of aan de partij die de
opdracht aan Afnemer heeft verstrekt (zoals de hoofdaannemer of de hoofdopdrachtgever), als
gevolg van de niet nakoming van wettelijke en contractuele verplichtingen (waaronder
begrepen maar niet beperkt tot de Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet Ketenaansprakelijkheid, de
Wet Aanpak Schijnconstructies en de daarmee samenhangende regelgeving) door Leverancier
en/of Onderaannemers.

27.2 Leverancier is aansprakelijk voor alle gemaakte kosten voor juridische bijstand en voor alle
overige kosten die Afnemer heeft moeten maken als gevolg niet nakoming door Leverancier
van de bepalingen uit deze Overeenkomst of niet nakoming van de enige Onderaannemer van
de (in)direct aan haar opgelegde verplichtingen conform deze Overeenkomst.