Wet- en regelgeving permanente valbeveiliging

Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, moet u het meest geschikte arbeidsmiddel kiezen om het werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Uit een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zal moeten blijken wat het meest geschikte middel is in een bepaalde situatie.

Arbobesluit artikel 3.16 is duidelijk over het voorkomen van valgevaar. Vooral bij nieuwbouw is de werkgever verplicht om valgevaar te voorkomen. Er is sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden waar men 2,5 m of meer kan vallen. Valgevaar kan voor komen woorden door het aanbrengen van een veilige steiger, stelling of werkvloer of het aanbrengen van doelmatige hekwerken en leuningen. Als deze voorzieningen niet aangebracht kunnen worden omdat bijvoorbeeld het aanbrengen ervan te grote risico's met zich meebrengt, mogen vangnetten of harnasgordels met lijnen worden gebruikt.

Bij renovatie, onderhoud en inspectie liggen de verantwoordelijkheden ook bij de gebouweigenaar. Deze gedeelde verantwoordelijkheid en zorgplicht zijn te herleiden uit o.a.:

De Woningwet artikel 1a, Lid 1

De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, die standplaats, dat open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Burgerlijk wetboek, boek 6, artikel 162, lid 1 t/m 3

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden
Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Boek 6, Artikel 174, Lid 1 en 2 (deels)
De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.

Al met al is duidelijk dat een gespreide verantwoordelijkheid aanwezig is en dat alle partijen het risico valgevaar moeten voorkomen. Dit betekent concreet dat op een dak tijdelijke of permanente valbeveiliging aanwezig moet zijn. Voor de laatste variant kunt u bij ons een RI&E aanvragen zodat u helder inzicht krijgt in de benodigde maatregelen en varianten valbeveiliging.